Ο Πολυδεύκης

Πολιτιστικός Σύλλογος

×

Μήνυμα

Failed loading XML...

Εξωκκλήσιον της Ενορίας Καστορείου

Ο Ναός τούτος ανοικοδομήθη κατά το έτος 1954 επί ομωνύμου παλαιού κατεδαφισθέντος, του αυτού ρυθμού και μεγέθους. Περί της αρχικής κτίσεώς του ουδέν είναι σήμερον γνωστόν. Αναφέρεται ως Καθολικόν Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου του οποίου μετόχι (χειμερινό) απετέλει η ομώνυμος Μονή "Παληομονάστηρο" του κάμπου Καστορείου. Πρόσφαται εκσκαφαί προς κατασκευήν της ομβροδεξαμενής έφερον εις φως τοιχία βεβαιούντα την παράδοσιν.

Θρύλος υπάρχει πως την καμπάνα και τα δισκοπότηρα της Ι. Μονής έθαψαν οι μοναχοί κατά τα Ορλωφικά ή και κατά παλαιοτέραν επιδρομήν, είς τι σημείον που φθάνει η σκιά του κυπαρισσιού επί του οποίου σήμερον κρέμαται η καμπάνα. Ετέρα παράδοσις αναφέρει ως πεδίον μάχης της Ορλωφικής εκστρατείας την γνωστήν θέσιν "κυπαρισσάκι" ευρισκομένη εις το μέσον της διαδρομής από Σταυρούλη έως εδώ.

Ο ναός τούτος πανηγυρίζεται την 29ην Αυγούστου, επί τη αποτομή της κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου. Τα παλαιότερα χρόνια εις την πανήγυριν αυτήν μετείχον και οι κάτοικοι των πισινών χωριών της περιοχής Αλαγονίας. Οι γέροντες της σήμερον ενθυμούνται την περίπτωσιν αυτήν και διηγούνται μάλιστα πως κατά την ημέραν αυτήν συνεκεντρούντο κατά την αρτοκλασίαν άνω των εκατόν πεντήκοντα (150) αρτοκλασιών. Το έθιμον τούτο συνεχίζεται και σήμερον αλλά με μειωμένον τον αριθμόν των άρτων κατά πολύ (20-30). Η αρτοκλασία γίνεται στο τέλος της Θ. Λειτουργίας προ της απολύσεως, εις το προαύλιον του Ναού.

Προσφάτως (1969) κατεσκευάσθη, ως ανεφέρθη και ανωτέρω, ομβροδεξαμενή ανατολικά του Ι. Ναού χωρητικότητος ενός και ημίσεος κυβικού.

Εις τον Ιερόν τούτον Ναόν ευρίσκονται: το Θυσιαστήριον, το Τέμπλον μετά των εν αυτώ εικόνων και των ανηρτημένων κανδηλών, εν προσκυνητάριον, δύο μανουάλια κοινά, εν αναλόγιον και εις κώδων.

Έγγραφον εν Καστορείω τη 20ή Μαΐου 1970 ημέρα Τετάρτη

Ο Εφημέριος Καστορείου και Αρχιερατικός Επίτροπος

Τ.Σ. υπογραφή

Γεώργιος Μπλάθρας

Ιερεύς

Error: No articles to display

Error: No articles to display

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

teyxos 49

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι λέξεις μας

Error: No articles to display