Ο Πολυδεύκης

Πολιτιστικός Σύλλογος

×

Μήνυμα

Failed loading XML...

Ευρετήριο Άρθρου

Απλοί πολίτες αλλά και πολιτικοί καταπιάστηκαν με το κυνήγι του χρυσού.

Στην εφημερίδα "Ηχώ του Ταϋγέτου" γράφεται: "Ο κύριος Δημήτριος Γ. Δημητρακάκης κάτοικος Καστανιάς του δήμου Καστορίου της επαρχίας Λακεδαίμονος ενεργών δι' εαυτόν και ως αντιπρόσωπος άλλων δια της προς την Νομαρχίαν ταύτην υπό ημερομηνίαν 24 λήξαντος μηνός Απριλίου ε.ε. αιτήσεώς του καταχωρισθείσης εν τω επί τούτω τηρουμένω βιβλίω υπό τον αριθμόν 25 εξαιτείται την παραχώρησιν μεταλλείου ενθείου χαλκού, αργυρούχου μολύβδου, σιδήρου γαιανθράκων, στοιχείων αργύρου και λευκοχρύσου (πλατίνας) κειμένου εν τη περιφερεία το δήμου Καστορίου και μέρη τινά εις εκείνην των δήμων Σπάρτης και Πελλάνης και κατά τας θέσεις Κοράκι, Λακώματα, Κουτζομίλια, Νύμφης βράχος, Μούσγα, Μεσοβούνι, Βατζινιά, Ελαφοκυλίστρα, Μαλακάσα, Ασημοπούλου Λάκκα, Σταυρούλη, Λαδά Μούσγα, Λυκοδιάσελον, Πετρόστρουγγα, Τζαρπανέικα ρεύματα, Τρεις Λακίτζες, Βρυσιώτικον, Γραμμένη Πέτρα, Μεσόραχη και Μαύρα Λιθάρια και αναφέρει ότι.

  • 1) Αι απαιτούμεναι προς παραχώρησιν θέσεις έχουν έκτασιν εκ στρεμμάτων δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τεσσαράκοντα ενός και πεντακοσίων τριάκοντα μέτρων, όρια δε εν τη κάτωθι ταύτη αιτήσει του περιγραφόμενα.
  • 2) Ότι υποχρεούται να πληρώνει ετησίως προς τους ιδιοκτήτας των ανωτέρω θέσεων τον νενομισμένον φόρον από της εκδόσεως του παραχωρητηρίου κατά το άρθρον 7 του "περί μεταλλείων" Νόμου και προσέτι ότι θέλουν αποζημιώσει αυτούς καθ' όσην έκτασιν γης ήθελε καταλάβει ή βλάψει δια των μεταλλευτικών αυτού εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του ιδίου Νόμου.
  • 3) Ότι υποχρεούται να πληρώνει τον νενομισμένον επί της τε παραχωρηθησομένης επιφανείας και επί της καθαράς προσόδου προς το Δημόσιον επί του μεταλλείου φόρον και ότι θέλει συμμορφωθεί με τας διατάξεις του νόμου και τας διαταγάς της Κυβερνήσεως τας περιγραφομένας εις τον τρόπον της μεταλλεύσεως.
  • 4) Η παρούσα διακήρυξις συνοδευομένη με την κάτωθι ταύτης τρέχ. έτους και από 24 λήξαντος μηνός αιτήσει του θέλει δημοσιευθεί δι' εξόδων αυτού εις τας ενταύθα εκδιδομένας εφημερίδας η "Ηχώ του Ταϋγέτου" και ο "Πελοπον. Αστήρ" και θέλει τοιχοκολληθεί τη φροντίδι των Δημάρχων Καστορίου Σπάρτης και Πελλάνης μένει εκτεθειμένη επί τέσσαρας συνεχείς μήνας εις το δημοσιώτερον μέρος της του Νομού Λακωνίας πρωτευούσης Σπάρτης Επαρχίας Λακεδαίμονος και εις την πρωτεύουσαν των δήμων Καστορίου, Πελλάνης και Σπάρτης εις την περιφέρειαν των οποίων κείται και περιλαμβάνει η περίμετρος της προς παραχώρησιν αιτουμένης εκτάσεως.

Εν τούτοις η παρούσα αναγνωσθήσεται απ' εκκλησίας εις όλα τ' ανωτέρω μέρη επί τρεις συνεχείς Κυριακάς μετά την θείαν λειτουργίαν από της πρώτες τοιχοκολλήσεώς της.

Διαρκουσών δε των δημοσιεύσεων τούτων η σχετική αίτησις και τα διαγράμματα της επιφανείας θέλουν μείνει εκτεθειμένα εις το της Νομαρχίας γραφείον προς γνώσιν και οδηγίαν των ενδιαφερομένων.

Μετά δε την λήξιν της ταχθείσης προθεσμίας υποβληθήσονται εις την Νομαρχίαν εντός οκτώ ημερών αι απαιτούμεναι περί των τοιχοκολλήσεων παρακαταθέσεων και αναγνώσεων της παρούσης δηλοποιήσεως αποδείξεις μετά των υποβληθησομένων τυχόν εις τας επιτοπίους αρχάς αναφορών των επί της προκειμένης υποθέσεως ενδιαφερομένων.

Εν Σπάρτη την 1 Μαΐου 1873

Ο Νομάρχης

Κ.Παγανέλης

Error: No articles to display

Error: No articles to display

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

teyxos 49

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι λέξεις μας

Error: No articles to display