Polydeuces.gr

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ν. Θεοδωρακόπουλος
 Δ/ντής Δ/νσης Γεωργίας και Αλιείας Ν. Λακωνίας

Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό της φύσης για τον άνθρωπο. Αυτό καθορίζει την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και οικολογική εξέλιξη μιας περιοχής. Συνεπώς, η ορθολογιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων παίζει σημαντικό ρόλο για τη ζωή του τόπου που ζούμε.    Η ιδιορρυθμία του νερού ως «ανανεώσιμη μορφή ενέργειας» το καθιστά ανεξάντλητο, με την προϋπόθεση της ορθής αξιοπoίησής του στο χώρο και το χρόνο.

Ο ποταμός Ευρώτας δίδει στο Νομό τα επιφανειακά ύδατα και τροφοδοτείται από είκοσι περίπου χειμμάρους του Ταϋγέτου και πέντε του Πάρνωνα. Οι βροχοπτώσεις στο Νομό χαρακτηρίζονται από ανισομέρεια. Ανέρχονται σε 1400 χιλιοστά, ύψους βροχής στο βόρειο τμήμα και σε 500 χιλιοστά στο νότιο. Το υπόγειο υδατικό δυναμικό είναι πτωχό στο νοτιοανατολικό τμήμα του Νομού και ικανοποιητικό στο δυτικό και κεντρικό και επηρεάζεται από τα γεωλογικά δεδομένα και κυρίως από τη διαπερατότητα.
Οι αρδευόμενες εκτάσεις στο Νομό ανέρχονται σε 280.000 στρέμματα περίπου και εξυπηρετούνται από 7.000 περίπου γεωτρήσεις και πηγάδια. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται υπεpάvrληση με αποτέλεσμα την πτώση της στάθμης των uπoγείων υδάτων και την υφαλμύρωση του υδροφόρου ορίζοντα σε παράλιες ζώνες.
Ο σχεδιασμός ανόρυξης γεωτρήσεων σε αρκετές περιπτώσεις έχει γίνει χωρίς μελέτη και δεν εξασφαλίζεται η αειφόρος λειτουργία των. Σε περιοχές με μικρό υδατικό δυναμικό η εντατικοποίηση της Γεωργίας δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα.
Η uπεράvτληση στις περιοχές Νεάπολης, κάμπου Μολάων, Γλυκόβρυσης, Ασωπού, Παπαδιανίκων, Mαυpoβoυνίου μειώνει το υδατικό δυναμικό και προκαλεί υφαλμύρωση των παράκτιων υδροφόρων οριζόντων με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε μικρές επιπτώσεις στην οικονομία και στο εγγύς μέλλον σημαντικές λόγω της πιθανής αχρήστευσης των εδαφών και της εγκατάλειψης των δενδρωδών καλλιεργειών.
Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο περί διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων καθορίζεται κυρίως από το νόμο 1739/87. Η μέχρι σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή του έδειξε ότι η ορθολογιστική διαχείριση των υδάτων δεν είναι σε άριστο δρόμο.
Ο βασικός στόχος «πλήρης ικανοποίηση των υδατικών αναγκών και η    διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας μιας περιοχής» αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία χλιαρά. Θα πρέπει άμεσα να υλοποιήσει το στόχο αυτό που είναι Εθνική Επιταγή.
Προτάσεις για την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του Νομού.
Α. Αρδεύσεις
Για τις αρδεύσεις θα πρέπει να επιδιωχθεί ο περιορισμός των απωλειών ύδατος και η αποτελεσματικότητά του
Β. Αύξηση διαθεσίμου ύδατος
Για την αύξηση του διαθεσίμου ύδατος θα πρέπει:
1. Να καταρτισθούν μελέτες κινδύνων επάρκειας ύδατος στις απειλούμενες περιοχές.
2. Να γίνουν έργα συγκράτησης, αποθήκευσης υδάτων και κατασκευή ταμιευτήρων νερού καθώς και εφαρμογή συστημάτων τεχνητού εμπλουτισμού υπογείου ύδατος και μεταφοράς επιφανειακών υδάτων σε απειλούμενες από ερημοποίηση περιοχές. Η κατασκευή φραγμάτων συμβάλλει στην αποθήκευση νερού, τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούνται πρoϋπoθέσεις για έργα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από τοπικούς φορείς με αποτέλεσμα τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη.