Polydeuces.gr

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

tn κουρείοΤο πλήρες χειρόγραφο κείμενο καλύπτει χρονικά την περίοδο από το 1878 μέχρι το 1941. Από το 1878 έως το 1906 γράφει ο Γεώργιος Αντωνάκης με κύριο μέλημά του την παρακολούθηση της αγροκτηνοτροφικής του παραγωγής. Μετά το θάνατό του (10/08/1906), συνεχίζει την καταγραφή ο γιος του Νικόλαος Αντωνάκης.

 

Δίνει και αυτός με τη σειρά του πληροφορίες για την παραγωγή αυτή, αλλά κατά κύριο λόγο καταγράφει την επαγγελματική του πορεία, αρχικά ως αγροτικός διανομέας, και εν συνεχεία, μετά την απόλυσή του λόγω πολιτικών φρονημάτων, ως κουρέας και αργότερα και ως παντοπώλης.

Επιπλέον καταγράφει διάφορα συμβάντα που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο της επιστρατεύσεώς του, 1912-1915.

Στο παρόν απόσπασμα ο Νικόλαος Γ. Αντωνάκης μας δίνει πληροφορίες για την επαγγελματική του δραστηριότητα στο Καστόρι.

 

 

Χαρτοπωλείο- κουρείο

Το έτος 1919 ηργάσθην εις το κουρείον μου εις του Ιωάνν. Ν. Λάμπου ως κουρεύς και μικροπωλητής σιγαρέτων και διαφόρων άλλων ψιλικών, κουβαριστρών, βερνικίων και πολλών άλλων ειδών, είχον δε εν τω κουρείω μου και οινοπνευματώδη ποτά ως και κρασί πρώτης τάξεως. Είχον δε πολύ μεγάλην εργασίαν εις τε το κουρείον μου, υποστηριζόμενος και από το κόμμα Παναγ. Κ. Τζωρτζάκη Δημάρχου, Δ. Οικονομοπούλου φαρμακοποιού, Παναγ. Β. Μερεκούλια έχοντος το παραπλεύρως καφενείον και πολλών παντοπωλών κ.λπ. Καστανιάς, Δημ. Ν. Νικητάκη, Π. Ε. Μελά, Δημ. Ε. Μελά (των δύο τούτων το γένειον ήτο σκληρώτατον και το ξυράφι έπρεπε να είναι φρεσκοτροχισμένον, Ηλία Δ. Κραμποβίτη, Κ. Δ. Κραμποβίτη, σχεδόν δε εκ των χωρίων άτινα ήρχοντο εις Καστανιάν και εκαλλωπίζοντο είχον την μεγαλυτέραν πελατείαν, πολλούς εκ Γεωργιτσίου ως τοιούτους δε, τον ιατρόν Λεωνίδαν Διον. Αλούπην, Ιωάνν. Δήμον γαμβρόν Κ. Κραμποβίτη κ.λπ. Εξ Αλευρούς σχεδόν όλους, εν οις τους Ιωάννην Αθαν. Βούλγαρην, Ιωάννην Γ. Βαρναβέλιαν, Πατσατζαίους, Παπασταφιδαίους, Ηλίαν Νικολόπουλον, Ζαβραίους, Βλαχάκηδες εν οις και τον Γεωργ. Ν. Βλαχάκην ελθόντα εκ τινός επιστρατεύσεως ή ως κληρωτός, ως επιλοχίας κ.λπ. Επίσης εκ Καλυβίων Πελλάνης, Χρήστον και Αναγνώστην Καραγιανναίους κ.λπ. εκ Παρδαλίου, εκ Καστρίου, Σερβεϊκων, Βορδωνίας ως και πολλούς ξένους εισερχομένους εις Καστανιάν, κατά σύστασιν Τζωρτζάκη κ.λπ. του κόμματος υποστηριζόμενος παρά τούτου και ον ηγάπων εξαιρετικά μεταβαίνων προς καλλωπισμόν του και των υιών του, Θάνου, Λεωνίδα και Κωνσταντίνου εις την οικίαν του ως και του αδελφού του Ευαγγέλου. Ως αγροτικός διανομεύς ελάμβανον μισθόν 60 εξήκοντα δραχμάς μηνιαίως, ενώ απολυθείς ως φιλοβασιλικός εκ της θέσεως ταύτης ως και πάντες οι υπάλληλοι την εποχήν ταύτην εκ του Κουρείου μου κ.λπ. ψιλικόν είχον πενταπλάσιον εισόδημα και πλέον κατά μήνα 300 δραχμάς κ.λπ. δια τούτο και το ενοίκιόν μου όπερ ευθύς εξ αρχής ήτο 5 δραχμαί μηνιαίως ήτοι 60 δρχ. κατ΄ έτος κατά τα διάφορα μετέπειτα χρόνια παρά του σπιτονοικοκύρη μου Ιωάννου Ν. Λάμπου όστις έβλεπε τας εργασίας μου, ξυριζόμενος και καλλωπιζόμενος και ούτος εις το Κουρείον μου, ελάμβανεν μεταβολάς αυξανόμενον κατ΄ έτος.

Κατά το έτος τούτο 1920, την εργασίαν μου εξηκολούθουν ως κουρεύς, καπνοπώλης και βιβλιοχαρτοπώλης συνεργαζόμενος με τα κεντρικά βιβλιοχαρτοπωλεία Αθηνών Δημ. Π. Δημητράκου, Ι. Κολλάρου και Σια, βιβλιοπωλείον της Εστίας, Σαλλίβερον, Πάλλη και Κοντζιά χαρτικά, καλτσικά ΕΒΕΠ εβέπ Εταιρεία με αδελφούς Καρρά εις ζαχαρωτά είδη και κουλούρια, Αβεζάπ καραμέλλα, λουκούμι κ.λπ. είδη, Δέδεν και Δρακούλη εκ Πειραιώς, Αδελφούς Λαμπροπούλου ερχόμενον ως παραγγελειοδόχου εν Καστανιά του εκ τούτων Αθανασίου. Με τους Σπαρτιάτας βιβλιοχαρχαρτοπώλας Νικόλαον Λεονταρίτην εξ Αγίου Ιωάννου Σπάρτης, Σαμπατάκον και Βαμβακάρην, Ιωάννην Μιχ. Παπαγιαννόπουλον κ.λπ., Δημ. Παππαγιαννόπουλον κ.λπ. Επανεδιωρίσθην δε ως αγροτικός Ταχ. διανομεύς δοθείσης εις εμέ της ημισείας κατά μήνα μισθοδοσίας μου κατά τα έτη άτινα διετέλεσα εκτός υπηρεσίας λόγω της απολύσεως όλων των υπαλλήλων δια τα πολιτικά των φρονήματα, διετήρουν δε επανερχόμενος εκ της υπηρεσίας της διανομής της αλληλογραφίας το τε κουρείον μου κ.λπ. εργαζόμενος ευχάριστα με πολλά έσοδα. Κατά την 6 Δεκεμβρίου ημέραν της εορτής μου επανήλθεν και ο Βασιλεύς ότε του απηύθυνα το κατωτέρω τηλεγράφημα με υπογραφήν μου και αδελφού μου Πανάγου.

Τοσαύτην εργασίαν είχον εις τα βιβλιοχαρτικά είδη, ώστε επανερχόμενος εκ του ταξειδίου μου ως Αγροτικού Διανομέως μη υπάρχοντος ετέρου εν Καστανιά Βιβλιοχαρτοπώλου εύρισκον 20 και πλέον μαθητάς του τε Δημοτικού και Ελληνικού Σχολείου εκ Καστανιάς περιχώρων και Γεωργιτσίου έξωθι του καταστήματός μου, να περιμένουν να επανέλθω δια να αγοράσουν τα βιβλία των, χαρτικά είδη, είχον δε και καραμελικά όλων των ειδών ως και κουφέτων αμυγδάλου, ροσολίου, σοκολάτας κ.λπ. φοντάν διάφορα και λουκούμι και λοιπά είδη.